تحقیق انقلاب کبیر

...دانلود...

تحقیق درباره انقلاب کبیر

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 14 صفحه

انقلاب 1789 طلیعه جامعه سرمایه داری بورژوایی مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلی این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملی از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتی بود. به گفته توکویل هدف اصلی انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایای قرون وسطی. انقلاب فرانسه نخستین انقلابی نبود که بورژوازی از آن منتفع می شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمی بود که از نظر اجتماعی؛ امتیازات اشرافی و از نظرگاه سیاسی ویژگی آن استبداد بر پایه حق الهی سلطنت بود. در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، بورژوازی چنان رشدی نکرده بود که بتواند نفوذ چندانی داشته باشد. اکتشافات جغرافیایی سده های پانزدهم و شانزدهم، بهره کشی از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهای دریایی به سوی غرب همه و همه به عقب ماندگی شرایط اجتماعی و اقتصادی این کشورها کمک کرده بود اگرچه انقلاب 1640 انگلستان اقدامی در جهت متروک کردن شیوه حکومت استبدادی بود اما استقرار آزادی سیاسی در انگلستان به هیچ وجه ضربه ای خردکننده بر مبانی سلسله مراتب اجتماعی مبتنی بر ثروت وارد نیاورد.

...دانلود...
لینک کمکی