سوالات زیست

...دانلود...

سوالات زیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

1) اولین بار نام Cellulae راچه کسی بر سلول نهاد ؟

1. وان لیون هوک 2. رابرت هوک 3. شلایدن 4. شوان

2) کدامیک از تعاریف زیر درباره خواص و شرایط عمل آنزیمها نادرست است ؟

1. در اثر افزایش حرارت و PH محیط فعالیت آنزیم ها افزایش می یابد.

2. هر واکنش درون سلولی را آنزیم معینی تسریع می کند.

3. آنزیمها جابجا شدن اتمها را در یک مولکول میسر می سازند.

4. بدون وجود آنزیم هیچ سلولی قادر به ادامه حیات مستقل نیست.

3) در اثر فرآیند فتوسنتز کدام ماده از گیاه خارج می شود.

1. دی اکسید کربن 2. نیتروژن 3. اکسیژن 4. آب

4) فلزاتی که در ترکیب کلروفیل و هموگلوبین بکار رفته به ترتیب کدام اند ؟

1. منیزیم (Mg) و آهن (Fe) 2. منگنز (mn) و مس (Cu) 3. آهن (Fe) و مس (Cu) 4. منگنز (mn) و آهن (Fe)

5) جایگاه فرآیند فتوسنتز و تنفس سلولی به ترتیب در کدام اندامک است ؟

1. کلروپلاست – لیزوزوم 2. کلروپلاست – میتوکندری 3. کلروپلاست – واکوئل 4. کلروپلاست – هسته

6) کدامیک در غده سیب زمینی مشاهده می شود.

1. کروموپلاست 2. ایتو پلاست 3. الایوپلاست 4. آمیلوپلاست

7) کدام مواد بیشتر به مصرف ماده سازی و رشد بدن می شود.

1. لیپید ها (چربی) 2. پروتئینها 3. هیدراتهای کربن 4. نمکهای معدنی

8) کمبود مواد پروتئینی در غذای اطفال تولید کدام بیماری را می نماید ؟

1. کوشینگ 2. کزوفتالمی 3. کواشیورکور 4. فنیل کتونوری

9) بی ثبات ترین ویتامینها که ساختمان شیمیایی آن قبل از بقیه شناخته شده کدام است ؟

1. A 2. D 3. E 4. C

10) بیماری کواشیور کور به کدام دو اندام بیشتر آسیب می رساند ؟

1. مغز و کبد 2. مغز و قلب 3. کبد و لوزالمعده 4. کبد و قلب

11) کدام ویتامین به رسوب کلسیم در استخوانها کمک می کند ؟

1. A 2. B 3. D 4. C

12) کدام ویتامین یک نوع چربی است و در کار سلولهای گیرنده نور در شبکیه چشم مؤثر است ؟

1. B 122. C 3. A (ریتنول) 4. D

13) کدام غذا فاقد ویتامین B 12 است ؟

1. پنیر 2. گوشت 3. ماهی 4. نان

14) کوانزیمها و آنزیمها به ترتیب چه ساختار شیمیایی دارند ؟

1. پروتئینی/پروتئینی 2. غیر پروتئینی/پروتئینی

3. غیر پروتئینی / غیر پروتئینی 4. پروتئینی / غیر پروتئینی

15) برای تامین کدام ویتامین باید از غذاهای گیاهی استفاده شود ؟

1. A 2. B 123. C 4. D

16) کمبود کدام ویتامین در بدن تولید بیماری بری بری می کند ؟

1. B 62. B 123. B 14. B 2

17) کمبود کدام ویتامین در بدن تولید بیماری راشیتیسم (نرمی استخوان) می کند ؟

1. C 2. B 3. E 4. D

18) کمبود کدام ویتامین در بدن تولید بیماری پلاگر می کند ؟

1. B 3 (نیاسین) 2. B 1 (تیاسین) 3. B 2 (ریبوفلاوین) 4. B 6 (پریدوکسین)

19) کمبود کدام ویتامین در بدن تولید بیماری گزروفتالمی می کند ؟

1. B 2. A 3. C 4. D

20) کمبود کدام ویتامین در بدن تولید بیماری اسکوروی می کند ؟

1. K 2. B 3. E 4. C (اسید آسکوربیک)

21) گلوتامات مونوسدیم بطور طبیعی از چه.. تهیه می شود ؟

1. جلبک دریایی 2. از گلوتن 3. چغندر قند 4. برنج

22) سیکلاماتها از کدام گروه از مواد افزودنی های غذا هستند و به کدام قسمت آسیب می رساند ؟

1. چاشنی ها / سردرد 2. شیرین کننده ها / کروموزومها

3. شیرین کننده ها / تهوع 4. چاشنی ها / کروموزوم ها

23) گواتر در اثر کمبود کدام ماده در بدن تولید می شود ؟

1. آهن 2. ید 3. فسفر 4. کلسیم

24) در کدام مرحله از زندگی سلول ماده وراثتی به شکل کروماتین است ؟

1. متافاز 2. تلوفاز 3. اینتر فاز 4. آنافاز

25) در تقسیم سلولی در گل سرخ کدام بخش دخالت ندارد ؟

1. دوک 2. ساتریول 3. صفحه سلولی 4. کروموزوم مضاعف شده

26) در اواخر آنافاز میتوز هر کروموزوم به ترتیب از راست به چپ چند کروماتید و چند سانترومر دارد ؟

1.1 و 12.1 و 23.2 و 14.2 و 2

27) کدام ویژگی تقسیم میوز را از تقسیم میتوز متمایز می کند ؟

1. پدیدار شدن هومولوگها 2. تفکیک کروماتیدها 3. حالت تتراد 4. ضخیم شدن کروموزومها

28) میتوز و میوز به ترتیب در کدام سلولها انجام می گیرد ؟

1. دیپلوئید / هاپلوئید 2. دیپلوئید / (هاپلوئید – دیپلوئید)

3. (هاپلوئید / دیپلوئید) – (دیپلوئید / هاپلوئید) 4. (هاپلوئید – دیپلوئید) / دیپلوئید

29) کدام پدیده ویژگی خاص تقسیم میوز است ؟

1. دو مرتبه همانند سازی 2. جدایی کروموزومهای هومولوگ

3. دو مرتبه تقسیم سانترومر 4. جدایی کروماتیدهای خواهری

30) کدامیک از اجزای سیتوپلاسمی زیر دارای DNA است ؟

1. میتوکندری 2. واکوئل 3. شبکه آندوپلاسمی 4. ریبوزوم

31) در جانداری به فرمول کروموزومی 2 n= 6 چه مقدار تتراد خواهد داشت ؟

1.62.123.244.3

32) کدامیک از رویدادهای زیر در میتوز صورت نمی گیرد ؟

1. ضخیم شدن کروموزومها 2. دوباره نمایان شدن هستک ها

3. همانند سازی DNA 4. حرکت یک جفت سانتریول به هر یک از دو قطب

33) تفاوت اصلی تقسیم میتوز و میوز که در نحوه ردیف شدن کروماتیدها می باشد در کدام مرحله تقسیم اول دیده می شود ؟

1. اینترفاز 2. آنافاز 3. متافاز 4. تلوفاز

34) در تقسیم میوز از یک سلول 2 n کروموزومی چند سلول n کروموزومی حاصل می شود ؟

1.22.43.84.1

35) در کدام مرحله تقسیم سلول انسان هر یک از کروموزومهای هر قطب از دو مولکول DNA تشکیل شده است ؟

1. آنافاز میوز I 2. آنافاز میوز II 3. تلوفاز میتوز 4. تلوفاز میوزII

36) نام منطقه ی از طول هر کروموزوم که هنگام رنگ آمیزی کمرنگ می ماند کدام است ؟

1. هیستون 2. آکروزوم 3. سانترومر 4. نوکلئوزوم

37) بارزترین تفاوت میان سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت به کدامیک مربوط می شود ؟

1. هسته 2. میتوکندری 3. کلروپلاست 4. واکوئل

38) کدام بخش هسته سلول با سیتوزول در تماس است ؟ (آزاد 77 غیر پزشکی)

1. غشای داخلی 2. غشای خارجی 3. هستک 4. نوکلئوپلاسم

39) کدام اندامک زیر از ادامه لایه خارجی هسته سلول بوجود می آید ؟

1. دستگاه گلژی 2. لیزوزوم 3. شبکه آندوپلاسمی 4. پلاسما

40) بطور معمول تیمین (T) در ساختار کدام وجود دارد (کنکور 77-76)

1. ریبوزوم 2. میتوکندری 3. لیزوزوم 4. واکوئل

41) مشخص ترین ویژگی ساختاری غشاء داخلی میتوکندری که اهمیت زیادی در واکنش های تنفسی دارد کدام است ؟ (آزاد 77)

دارا بودن ماده ای به نام گلیکوپروتئین

تاخوردگی متعددی به نام تیغه

داشتن کیسه های پهن بنام تیلاکوئید

با سیتوزول در تماس است

42) سلولهای کدامیک فعالتر بوده و به انرژی بیشتری نیاز دارد ؟

1. ماهیچه های اسکلتی 2. کبد 3. معده 4. کلیه

43) کدام دو عضو اکثر مواد سمی نظیر الکل، داروهای مختلف را که از جریان خون وارد آنها می شود اکسیده و خنثی می کنند ؟ (آزاد 77-76 غیر پزشکی)

1. کبد/ کلیه 2. لوزالمعده / طحال 3. تیموس / طحال 4. معده و پانکراس

44) مهمترین ویژگی متمایز کننده پروتوزوآها از جانوران پروکاریوت چیست ؟

...دانلود...
لینک کمکی