استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک

...دانلود...

چکیده ترجمه

این مقاله استراتژی های مدیریت توان حقیقی و راکتیو واحد های تولید پراکنده واسط الکترونیکی (DG) در قالب سیستم شبکه کوچک DG چندگانه را بررسی می کند. مقدمتا تاکید بر روی واحد های DG واسط الکترونیکی است. کنترل DG و استراتژی های مدیریت توان بر مبنای سیگنال های اندازه گیری شده داخلی بدون خطوط مواصلاتی ارتباطات هستند. بر مبنای کنترل توان راکتیو، سه استراتژی مدیریت توان شناسایی و بررسی شده است. این استراتژی ها بر مبنای 1) مشخصات کاهش ولتاژ 2) تنظیم ولتاژ 3) جبران سازی توان راکتیو بار توان حقیقی هر واحد DG بر مبنای مشخصات کاهش فرکانس و استراتژی بازگرداندن فرکانس تعریف کنترل می شود.

همچنین رویکرد منظم برای توسعه مدل پویای سیگنال کوچک یک شبکه کوچک DG چندگانه، شامل استراتژی های مدیریت توان حقیقی و راکتیو ارائه شده است. ساختار ویژه شبکه کوچک بر مبنای مدل توسعه یافته، استفاده می شود برای: 1) بررسی رفتار پویای شبکه کوچک 2) انتخاب پارامترهای کنترل واحد های DG3) ترکیب کردن استراتژی های مدیریت توان در کنترل کننده های DG. همچنین مدل بمنظور بررسی حساسیت طراحی برای تغییرات پارامترها و نقاط کار و برای بهبود کارایی سیستم شبکه کوچک استفاده می شود. نتایج برای مطرح کردن کاربرد های پیشنهادی استراتژی های مدیریت توان تحت شرایط کار متنوع شبکه کوچک استفاده می شوند.

کلمات کلیدی

مقدمه

گسترش واحدهای منابع توزیع (DR) به شکل تولید پراکنده (DG)، ذخیره سازی پراکنده (DS)، یا ترکیبی از واحد های DG یا DS از مفهوم شبکه کوچک گرفته شده است [1]-[3]. یک شبکه کوچک به عنوان گروهی از واحد های DR و بار های انجام شده توسط سیستم توزیع، تعریف می شود و می تواند به این صورت عمل کند: 1) حالت متصل به شبکه 2) حالت ایزوله شده (مستقل) 3) مسلط شدن بین دو وضعیت. ایده پشتیبانی آرایش شبکه کوچک الگویی است شامل چندین ژنراتور و بار های متراکم که به اندازه کافی قابل اطمینان و از نظر اقتصادی به عنوان سیستم الکتریکی کاربردی با دوام هستند.

Power Management Strategies for a Microgrid With Multiple Distributed Generation Units

استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه

رشته: برق و الکترونیک

فرمت فایل ترجمه شده: Word

شمار صفحه: 29

دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله

...دانلود...
لینک کمکی