مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

...دانلود...

تحقیق در مورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی: وورد

نوع فایل: .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 74 صفحه

قسمتی از متن. doc:

مقدمه:

مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود.

در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود.

وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است:

الف تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور.

ب تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها.

ج بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه.

د راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تکالیفی که طبق آئین نامه معاملات شهرداری بعهده مدیر امور مالی

محول است.

بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی.

امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق ماده 79 قانون شهرداری.

امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط.

اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهده او محول می شود.

تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری.

در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود.

بخش اول:

سازمان مالی شهرداری ها

...دانلود...
لینک کمکی