پرسشنامه هوش فرهنگی

...دانلود...

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط ارلی و انگ طراحی و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد سوالات 20 سوال با طیف 7 درجه ای می باشد. ابعاد هوش فرهنگی عبارتند از:

عامل راهبردی/فراشناختی

عامل دانشی/شناختی

عامل انگیزشی

عامل رفتاری

هر یک از سوالات مربوط به هر یک از ابعاد به تفکیک آورده شده است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.


پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه مدیریت


دسته بندی: مدیریت » مدیریت منابع انسانی

...دانلود...
لینک کمکی