مقاله در مورد شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه

...دانلود...

مقاله در مورد شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 235

هدف اصلی این تحقیق شناسایی شاخص های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه می باشد و تحقیق حاضر با هدف تعیین ملاک های تشخیص کودکان پیش دبستانی مشکوک به تواناییهای ویژه یادگیری انجام پذیرفت که برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 65 سؤال در زمینه های فعالیتهای حرکتی، گفتاری، ادراکی، ویژگیهای عاطفی و روانی بود استفاده شده است.

برای این منظور گروه نمونه ای به حجم 100 نفر (50 نفر کودک عادی و 50 نفر کودک L. D) دختر و پسر که در مقطع ابتدایی شهر تهران مشغول به تحصیل بوده، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشانگر آن بود که از نظر فراوانی و درصد، کودکان مبتلا به اختلال یادگیری نسبت به کودکان عادی دیرتر از سن طبیعی به تواناییهایی در زمینه رشد می رسند امّا بر اساس آزمون آماری x 2 این تفاوت فقط در مورد تشخیص رنگها معنادار بود.

و همچنین از نظر فراوانی، ویژگیهای رفتاری، در بین کودکان عادی و L. D تفاوت وجود داشت بطوریکه کودکان L. D بیش از کودکان عادی ویژگیهای رفتاری فوق را نشان دادند امّا با محاسبه آزمون x 2 ملاحظه شد این تفاوت ها فقط در مورد عدم سرعت انجام کارها معنادار بود.

فصل اول:

کلیات پژوهش

مقدمه:

بیش از یک قرن است که متخصصان علوم رفتاری در پی تشخیص درمان کودکانی هستند که دچار نارسای در یادگیری هستند. در سال 1950 روانشناسان و متخصصان آموزش ویژه به گروه خاصی از دانش آموزان که موسوم به اختلالات یادیگری می باشند دارای ویژگیهایی از قبیل: ظاهری عادی، هوش نسبتاً طبیعی، فاقد مشکلات خاص در گفتار، رفتار و خلق و شناخت می باشند. لیکن وقتی به مدرسه می روند در فرایند یادگیری خواندن و نوشتن، حساب و مفاهیم به طور جدی با مشکلات مواجهه می باشند. (والاس و لافلین/ طوسی، 1376)

مکاتب مختلف با توجه به دیدگاه خود تعاریف متفاوتی از این اختلالات ارائه نموده اند. قانون آموزش و پرورش جامعه معلولین آمریکا معتقد است: اختلالات یادگیری ویژه به معنی اختلال در یک یا چند فرایند روانی پایه که به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می شود و می تواند به صورت عدم توانایی کامل در گوش کردن، فکر کردن، صحبت کردن، نوشتن، هجی کردن، با انجام محاسبه ریاضی ظاهر شود. این اصطلاح شرایطی چون معلولیتهای ادراکی، آسیب دیدگی های مغزی، نقص جزئی، در کارکرد مغز، دیس کسی (نارساخوانی) و آفازیای رشدی را دربرمی گیرد. از سوی دیگر اصطلاح یادشده آن عده که اصولاً به واسطه معلولیتهای دیداری، شنیداری یا حرکتی، همچنین ناتوانی هوشی یا محدودیت های محیطی، فرهنگی، یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شده اند را شامل نمی شود.

دانش پزشکی اختلالات یادگیری را از دیدگاه بیمارشناسی مورد توجه قرار می دهد و درست به همان دلیل در تشریح و تبیین علل اختلالات یادگیری به دنبال خاستگاه و منشاء طبی آن هستند و زمینه هایی از قبیل سکته مغزی، آشفتگی مغزی، صدمه مغزی، ضایعه مغزی، آپراکسیا، دیسلکسیا، آفاریا را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند.

سهم روان شناسان در بررسی و تحقیق اختلالات یادگیری، اساساً در محدوده ی ارزیابی تشخیص، مشاهده، مشاور بوده است و در این رابطه مواردی چون اختلالات ادراکی، رفتار تکانشی، رفتار بی وقفه، تکرار غیرارادی، و زیاده فعالی را برای مطالعه این افراد مورد توجه قرار داده اند.

دانش مربوط به زبان (زبان شناسی، فن بیان، آسیب شناسی، توسعه زبان و روان شناسی زبان) نیز اختلالات یادگیری را به عنوان پدیده ای نو در قلمرو و انواع اختلالهای زبان مورد توجه قرار داده و در این خصوص به اصطلاحاتی و تعاریفی چون آفازیا، دیسکسیا، آنومیا (فراموشی نام ها) اختلالهای زبان بیانی و دریافتی که مربوط به اختلالات ارتباطی و بیانی است، دست یافته اند. (فریار درخشان، 1363) .

در علوم آزمایشگاهی که دربرگیرنده مربیان ویژه، متخصصان خواندن، آموزشگران بالینی، متخصصان روان شناسی و دست اندرکاران برنامه ریزی درسی می باشد، در بررسی اختلالات یادگیری، بیشترین تأکید خود را بر روی شرایط یادگیری معطوف داشته است تا علت و ریشه شناسی اختلال.

از نقطه نظر شناختی مشکلات یادگیری از سه جز تکلیف، کودک، محیط تشکیل شده است، این سه جزء مشکلات یادگیر را تشکیل می دهند و متخصصی که به جنبه های عملی مشکلات می پردازد با کودکی روبروست که از زمینه تکلیفی خاص در یک محیط معین با دشوار یادگیری روبروست. در فراشناخت معمولاً بر دو اصل مهم توجه داشته است:

1. آگاهی از اینکه انجام مؤثر و موفق یک فرایند یادگیری نیازمند چند مهارت ذهنی از قبیل توجه، تمرکز، حافظه، ادراک… است.

2. توان لازم برای استفاده از مهارت های یادگیری مانند انگیزه های موجود، ارزیابی میزان کارایی، سنجش دست آوردها، تفکر مجدد، در حل مشکلات، تخمین سطوح دشواری و چاره اندیشی ذهین در حل آن، توانایی تجزیه و تحلیل تکلیف و غیره.

نگرش بالینی به اختلالات یادگیری به هوش متوسط یا بالاتر، سلامتی حواس، محیط آموزش نسبتاً مناسب، فقدان ناهنجاری رفتاری، پیشرفت تحصیلی کمتر از بهره هوشی، سن، امکانات آموزشی که از آن برخوردارند دلالت دارد.

علل بروز نارساییهای ویژه در یادگیری نسبتاً مهم و هنوز در مراحل مقدماتی است از میان مراحل که برای این اختلال مطرح شده است سه دسته عامل تحولی (اعم از بیولوژیک و روانی) آموزشی و محیطی از مهمترین عوامل قابل اشاره می باشد.

بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده اختلالات یادگیری آسیب دیدگی جزئی یا شدید مغزی و صدمه وارده به دستگاه عصبی مرکزی است.

از نظر کلمنستن (1966) ویژگیهایی چون تحرک بیش از حد، ناتواناییهای ادراکی حرکتی نارساییهای عاطفی و ناهماهنگی های کلی، اختلالات توجه (فراخنای کوتاه توجه، حواس پرتی، تکرار غیرعادی) بی اختیاری، اختلالهای حافظه و تفکر و اختلالات ویژه در یادگیری حساب کردن، اختلال های تکلم و شنوایی، نشانه های نامعلوم عصبی و بی نظمی در فعالیتهای الکتریکی مغز (EEG) را در چنین کودکان، نشانه های از اختلالات یادگیری می دانند.

...دانلود...
لینک کمکی