تحقیق مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی

...دانلود...

تحقیق درباره مبارزه با آفات و بیماری¬های بخش کشاورزی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

1-4 مبارزه با آفات و بیماریهای بخش کشاورزی

مقدمه

آفات، بیماریها و علفهای هرز همواره در طول تاریخ به عنوان رقیبی سرسخت در عرصه کشاورزی محصولات تولیدی انسانها را مورد هجوم خود قرار داده و کوچکترین غفلت بشر از حضور آنها به ویژه زمانهایی که انسان قصد بهرهبرداری بیشتر از منابع را بدون در نظرگرفتن واقعیت حضور آنها داشتند، در مقاطعی تا 100 درصد محصول را از بین بردهاند. لذا کنترل این عوامل خسارتزا اجتناب ناپذیر است. تعداد عوامل خسارتزای گیاهی مهم و اقتصادی در کشور ایران بالغ بر 607 عامل شامل آفات (حشرات، کنهها، موشها و پرندگان) ، بیماریها (باکتری، قارچ، نماتد، ویروس، فیتوپلاسما و… ) و علفهای هرز که به ترتیب سهم آفات از این عوامل 28 درصد، سهم بیماریها 25 درصد و سهم علفهای هرز 47 درصد میباشد.

مبارزه با آفات

– با عنایت به وجود حدود 607 عامل خسارتزا در سطح مزارع و باغها و توان خسارتزایی عوامل فوق به طور متوسط بیش از 40 درصد در حین تولید و نگهداری از محصول، اجرای عملیات مبارزه اعم از شیمیایی و غیر شیمیایی اجتناب ناپذیر میباشد.

– سالانه در سطحی حدود 12 میلیون هکتار مبارزه شیمیایی و حدود 2.5 میلیون هکتار عملیات مبارزه غیرشیمیایی صورت میپذیرد.

– این عملیات با استفاده از سموم ثبتشده و به کارگیری مواد و عوامل بیولوژیک و روشهای غیرشیمیایی صورت میپذیرد.

– علاوه بر 607 نوع عامل خسارتزای گیاهی و به دلیل اینکه ایران در یکی از مناطق حادثهخیز زمین واقع شده است، از 40 نوع بلای طبیعی شناخته شده در جهان، بیش از 30 نوع آن در ایران وجود دارد.

– سرمازدگی نیز یکی از پدیدههای جوی است که علیرغم قابل پیشبینیبودن آن در ردیف حوادث غیرمترقبه تعریف شده است.

شبکههای مراقبت و پیشآگاهی (کلینیکهای گیاهپزشکی) رکن اصلی مبارزه منطقی با آفات بوده و به عنوان سختافزار و بازوی عملیاتی و اطلاعاتی نظام پیشآگاهی و مدیریت پایش حفظ نباتات محسوب میشوند و در حال حاضر بیش از 4 هزار نفر از کارشناسان گیاهپزشکی در شبکههای مراقبت سازماندهی شدهاند. اهم فعالیتهای محوری این شبکهها عبارتند از:

– نظارت بر عوامل زیانآور گیاهی در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت و جلوگیری حداقل 30 درصدی خسارت به محصولات کشاورزی.

– حفظ محیط زیست، با کاربرد بهینه آفتکشها.

– حفظ امنیت و ایمنی غذایی جامعه، با افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی (پایداری تولید) .

– تسهیل در امر صادرات، با تولید محصولات سالم.

قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی

– یکی از مهمترین وظایف، اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی است.

– اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی، یک وظیفه حاکمیتی است و جنبه ملی و بینالمللی دارد.

– در تجارت بینالملل تنها دو مؤلفه تعرفه و اعمال موازین فنی قرنطینه، مجاز و پذیرفته شده است.

– عهدنامه بینالمللی حفظ نباتات (IPPC) میثاق و پیمانی بینالمللی برای اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی است.

– براساس مفاد این عهدنامه، هر کشوری حق دارد برای جلوگیری از ورود، انتشار و استقرار عوامل خسارتزای گیاهی، ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاه وضع و اعمال کند.

– تاکنون 34 استاندارد بینالمللی (ISPM) برای چگونگی اعمال ضوابط قرنطینه تدوین و در حال اجرا است.

– قرنطینه یعنی مبارزه قانونی و در این راستا 7 ماده از قانون حفظ نباتات (بند الف ماده 4 و مواد 9، 10، 11، 12، 16 و 20) و یک تبصره آن (ذیل مواد 9 و 10) و 15 ماده از آییننامه اجرایی قانون حفظ نباتات (از ماده 6 تا 20) و 4 تبصره (ذیل مواد 9 و 11) مربوط به قرنطینه گیاهی است.

مهمترین اقدامات و فعالیتهای محوری در بخش قرنطینهای کشور عبارتند از:

با عنایت به رشد جمعیت، تأمین غذا و تقاضای روز افزون برای تجارت کالا و حجم بالای مبادلات کالا و محصولات کشاورزی و در نتیجه افزایش احتمال خطر ورود عوامل خسارتزای غریب و غیر بومی به کشور و همچنین صدمات و خسارات ناشی از ورود یک آفت جدید و استقرار آن در یک منطقه، اقدامات و فعالیتهای ذیل در حوزه قرنطینه در کشور دنبال میشود:

– ایجاد پستهای قرنطینه گیاهی و به کارگیری بهترین کارشناسان و متخصصان گیاهپزشکی.

– جلوگیری از ورود، استقرار و انتشار عوامل خسارتزای گیاهی مشمول قرنطینه خارجی.

– کنترل و محدود ساختن دامنه انتشار عوامل خسارتزای گیاهی مشمول قرنطینهای داخلی.

– اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی روی محمولههای کشاورزی وارداتی.

– اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی روی محمولههای کشاورزی ترانزیتی.

– اعمال ضوابط قرنطینه و موازین بهداشت گیاهی روی محمولههای کشاورزی صادراتی و صادرات مجدد و صدورگواهی بهداشت گیاهی برای آنها.

– تهیه و تدوین استانداردهای ملی (NSPM) در راستای استانداردهای بینالمللی بهداشت گیاهی (ISPM) .

– ارتقاء بهداشت و سلامت گیاهی.

– ردیابی، شناسایی و کنترل عوامل قرنطینهای.

– ارزیابی و تحلیل خطر آفات) PRA (و تعیین شرایط قرنطینهای برای محمولههای گیاهی وارداتی و ترانزیتی.

تعریف اصطلاحات و مفاهیم

قرنطینه: عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن یک عامل خسارتزا.

عوامل خسارتزا قرنطینهای: آفات، بیماریها و علفهای هرز زیانآور هر کشور که بومی آن سرزمین نباشد، عوامل زنده خسارتزا و قرنطینهای آن کشور نام دارد.

آفت قرنطینهای: آفتی با توانایی بالقوه ایجاد خسارت اقتصادی برای ناحیهای در معرض خطر که آن آفت قبلاً در آنجا وجود نداشته و یا در صورت وجود انتشار آن وسیع نبوده و رسماً تحت کنترل قرار داشته باشد.

بیماری قرنطینهای: بیماری با توانایی بالقوه ایجاد خسارت اقتصادی برای ناحیهای در معرض خطر که آن آفت قبلاً در آنجا وجود نداشته و یا در صورت وجود انتشار آن وسیع نبوده و رسماً تحت کنترل قرار داشته باشد.

مراکز قرنطینه گیاهی: ایستگاهی رسمی برای نگهداری گیاه و تولیدات گیاهی در قرنطینه.

عوامل قرنطینه خارجی: عوامل خسارتزای گیاهی خارجی تا زمانی که وارد کشور نشدهاند و یا تازه وارد شده باشند عوامل قرنطینه خارجی نام دارند.

عوامل قرنطینه داخلی: عوامل خسارتزای خارجی وارد شده به کشور (مقصد) چنانچه در محلهایی کم و بیش انتشار یافته باشند و نتوان از خسارت و یا گسترش آنها جلوگیری نمود، عوامل قرنطینه داخلی نامیده میشوند.

ضوابط قرنطینه: مجموعه قوانین و مقررات رسمی موجود برای اعمال قرنطینه.

کنترل: سرکوب، ایجاد محدودیت و یا ریشهکنی جمعیت یک آفت یا بیماری.

ردیابی: عملیاتی دنبالهدار برای بررسی خصوصیات جمعیت یک آفت یا بیماری.

محموله وارداتی: حجمی از گیاه، تولید گیاهی یا محمولههای دیگر که از کشوری خارجی به داخل کشور وارد میگردد.

محموله صادراتی: حجمی از گیاه، تولید گیاهی یا محمولههای دیگر که از داخل کشور به کشوری خارجی صادر میگردد.

محموله ترانزیتی: حجمی از گیاه، تولید گیاهی یا محمولههای دیگر که از قلمرو کشوری بدون آنکه وارد آن کشور شود و بدون اینکه در آن کشور در معرض آلودگی توسط عوامل خسارتزا قرار گیرد عبور کند.

گواهی بهداشت: سندی رسمی که وضعیت بهداشت گیاهی محمولههای کشاورزی در آن بر اساس الگوهای گواهیهای کمیسیون بینالمللی حفظ نباتات صادر شده است.

ضدعفونی: روندی که یک محموله طی آن با مواد مجاز آلودگیزدایی میگردد.

شرکتهای مجاز ضد عفونی: شرکتهایی که مجوز ضد عفونی محمولههای کشاورزی را دارند.

...دانلود...
لینک کمکی