8 Disipline

...دانلود...

زمانیکه مشغول کارروزانه می شویم با مشکلات ناگهانی که دارای زیرساختهای معمولی هستند مواجه می شویم که برای حل آنهاانتخابهای گوناگونی تجزیه و تحلیل مشکلات پنهان درکارروزانه، مسائل پیش آمده رامی توانیم بررسی کنیم. کمپانی های زیادی دردنیا وجود داردکه درباره تجزیه وتداریم. با حلیل ریشه اساسی مشکلات صحبت وتدریس می کنند. دریک دنیای برترما تصورات خودرا دنبال می کنیم ومشکلات و راه حل آنها را می یابیم.

مطلبی که ارائه خواهد شد با مفهوم تجزیه و تحلیل وریشه یابی مشکل درفرآیند D 8 سروکارخواهد داشت. اما مهمتراینکه بااشکالات پنهانی مواجه می شود که مارا ازرسیدن به منشأ اشکال دورمی کند. ما به بررسی سیستم D 8 می پردازم که توسط بسیاری از کمپانی های بزرگ مورد استفاده قرارمی گیرد و همچنین مهم ترین اشتباهات مشترک یا اشکالات پنهان را بررسی و تشریح می کنیم که باعث بی تأثیرشدن راه حل مشکل دردرازمدت می شود.

ما هزینه زیادی را صرف راه حل جدیدی می کنیم که به نظرمی رسد رفع مشکل می کند ولی اغلب مغلوب اشتباهات و مشکلاتی می شویم که به چشم نمی آیند.


Disipline

8 Disipline


دسته بندی: مهندسی » مهندسی صنایع

...دانلود...
لینک کمکی