آنالیز پروفایل میدان

...دانلود...

آنالیز پروفایل میدان 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

آنالیز پروفایل میدان

– روش طیف زاویه ای:

نظریه اساسی روش طیف زاویه چنین بیان می شود که میدان در صفحه داده شده را می توان بصورت یک توزیع زاویه ای از امواج صفحه ای نشان داد. اگرچه چنین روشی برای برخی مسائل خاص بسیار پیچیده تر از روش انتگرالی است، ولی بایستی در نظر داشته باشیم که بعنوان مثال مسأله تعیین تفرق از یک جسم کروی و یا سیلندر نامحدود از طریق موج صفحه ای بسیار ساده تر حل می شود. بنابراین با توصیف الگوی تابش از یک مبدل با استفاده از توزیع زاویه ای امواج صفحه ای کل مسأله تعیین میدان متفرق شده از یک سیلندر یا کره حل می شود.

طیف مکانی یک مبدل پیستونی:

یک مبدل پیستونی با شعاع a و در صفحه در نظر می گیریم. دامنه مؤلفه نرمال سرعت سطحی را با نشان داده و فرض می کنیم که در سطح مبدل ثابت و در سایر نقاط خارج صفحه سرعت صفر می باشد.

ر این صورت چنین توزیع متقارن استوانه ای را می توان با بیان کرد که در آن برای و در سایر نقاط صفر است.

عبارت طیف زاویه ای پتانسیل سرعت را برای یک مبدل پیستونی می توان به صورت زیر بیان نمود.

که در آن. و حال از تقارن استوانه ای جهت تبدیل نسبت ها استفاده می کنیم:

(1.3)

بنابراین طیف زاویه ای را می توان بصورت زیر نوشت:

با استفاده از تابع سبل این عبارت به فرم زیر کاهش می یابد:

که یک تابع استوانه ای سبل از مرتبه صفر می باشد. همچنین این تابع را می توان بصورت تابع از شناسایی کرد. برای یک دیسک با شعاع a و تحریک شده بصورت یکنواخت نیز طیف بصورت زیر می باشد:

(2، 3)

طیف زاویه ای در مختصات کروی:

جهت بدست آوردن عبارت طیف زاویه ای در مختصات کروی، نیاز به استفاده از تبدیل نسبتها می باشد:

(5.3)

نکته قابل ذکر اینکه وقتی می باشد یک مؤلفه موهومی خواهد بود، که در این صورت زاویه نیز مختلط خواهد شد. بنابراین می توان نشان داد که:

(6.3)

در این صورت تابع چگالی طیف بصورت زیر تعریف می شود:

(7.3)

که و. بنابراین کانتورها بر روی صفحه مختلط، که با استفاده از تئوری انتگرال Cauchyانتخاب شده است، برای محور حقیقی از و برای محور موهومی از 0 تا می باشد. با در نظر گرفتن تابع سبل و روابط قبلی و، طیف زاویه ای را بصورت زیر می توان نشان داد:

(8.3)

که در شکل (2.3) برای مقادیر حقیقی یعنی مولفه های همگن نشان داده شده است.

پروفایل میدان:

پروفایل فشار میدان را می توان با در نظر داشتن اینکه متقارن استوانه ای است، درک نمود. بنابراین در مختصات استوانه ای () ، فشار را می توان بصورت نوشت.

با ترکیب روابط (6.3) و (8.3) و در نظر داشتن فشار فشار چنین بدست می آید:

با استفاده از تابع سبل استاندارد عبارت بالا را می توان به صورت زیر نوشت:

با در نظر گرفتن و، که قسمت موهومی می باشد، عبارت بالا بصورت زیر در می آید:

(9.3)

که ترم های اول و دوم بترتیب معادل مولفه های همگن و ناپایدار می باشند. ارزیابی این معادله نشان می دهد که مؤلفه ناپایدار اثر بسیار مهمی بر روی پروفایل میدان نزدیک مبدل دارد، و بعد از آن قابل صرفنظر است.

این اثر برای مبدل با شعاع در شکل 3.3 نشان داده شده است.

روش تبدیل فوریه:

نکته قابل توجه و مهم در محاسبه پروفایل میدان، قابلیت محاسبه پروفایل بر روی صفحه ای دیگر غیر از صفحه داده شده از میدان داده شده می باشد. این قضیه با حل دو مثال از مبدل دیسکی دایره ای که بصورت یکنواخت تحریک می شود، بیان می گردد.

رش آنالیتیکال:

در صورت تعیین میدان مؤلفه ناپایدار می تواند حذف شود و محاسبه به جذب طیف زاویه ای بر روی صفحه معین و شناخته شده و تابع تبدیل فرکانس مکانی می انجامد و سپس بهبود الگوی میدان با تبدیل معکوس بدست می

...دانلود...
لینک کمکی