تحقیق عوامل پرخاشگری در دانش آموزان

...دانلود...

تحقیق درباره بررسی عوامل پرخاشگری در دانش آموزان

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

مقدمه

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

انواع علل

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سوال ها و فرضیه های پژوهش

ابزارهای اندازه گیری

جامعه نمونه آماری

روش پژوهش

نحوه و چگونگی اجرای پژوهش

منابع

چکیده

پژوهش به بررسی زمینه ها و علل رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر پرداخته است تا با آگاهی از این زمینه ها در جهت کاهش آن در جامعه اقدامات مثبتی انجام شود. تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری را تمامی معلمان راهنمایی دخترانه حدیث شهرشهرستان دهدز در سال تحصیلی 89-88 تشکیل می دهند. و حجم نمونه 40 نفر ازمعلمان راهنمایی این نواحی می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نتیجه حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مشاهده صحنه های خشونت آمیز و پرخاشگری درمحیطهای خانه، مدرسه و اجتماع، عدم توجه و تبعیض، کم ارزش شمردن کودکان ونوجوانان از طرف والدین و مربیان، عدم دسترسی به علایق و نیازهای دانش آموزان، تنبیهات بدنی شدید توسط والدین، از عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان است.

مقدمه:

پرخاشگری (aggression) عبارتست از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری می باشد در این تعریف قصد و نیت فرد مهم است. یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد (کریمی، 1378) پرخاشگری به منظور توصیف محموعه ای از رفتارهای برون ریزانه مورد استفاده قرار می گیرد که در همه آنها مشخصه ی تجاوز به حقوق افراد دیگر اجتماع و تأثیر آزارنده ی این رفتار مشترک است. اعمال پرخاشگرانه شامل رفتارهای جسمی و کلامی پرخاشگری نظیر تهدید کردن، مشاجره ی لفظی و… همچنین ویرانی دارایی است. (براهنی، 1367)

برخی از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند. پرخاشگری ممکن است بدنی، لفظی یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران باشد این روانشناسان بین پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه تمایز قائل شده اند. (شعاری نژاد، 1364)

صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو گروه تقسیم شده اند گروهی معتقدند که پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی در نتیجه اکتسابی می دانند و هر دو گروه برای تائید نظریات خود شواهد و دلایلی را مطرح می کنند. (کریمی، 1378) این پژوهش در نظر دارد با بیان تعاریف و دیدگاههای مختلف به بررسی و شناسایی علل پرخاشگری دانش آموزان پایه سوم راهنمایی و دوره متوسطه شهرستان دهدز بپردازد

بیان مسئله:

ناهنجا ریهای اجتماعی از جمله عواملی است که بتدریج نظم اجتماعی را مختل می سازد. بنابراین شناخت میزان و علل ناهنجاریها در هر اجتماعی می تواند در تصحیح روند جامعه پذیری و نظم اجتماعی موثر باشد. تحقیقات متعدد نشان دهنده این است که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریها موثرند. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: به نقش هنجارهای فرهنگی ,روابط اجتماعی,گروههای همسالان,دیگران مهم,زندگی در خیابان,و وقت گذراندن در سر کوچه و محله,تضعیف کنترل اجتماعی غبر رسمی,ارزوهای بی حد و حصر,تعارضات والدین و فرزندان,ناسازگاری والدین,پایگاه اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی خانواده,سطح تحصیلات خانواده,دلبستگی جوانان به دوستان بزهکار خود,بیکاری و…

با توجه به این مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان در محیطهای اموزشی و غیر اموزشی بوده و نیز در پی شناخت ویژگیهای محیهای اجتماعی که نوجوانان با انها در ارتباط هستند,می باشد تا از این طریق به تبیین عوامل تاثیر گذار بر ناهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان (مسئله تحقیق، باید با توجه به یافته های حاصل از پژوهشهای مرتبط با مسئله مورد بررسی، تنظیم و ارتباط بین متغیرهای موردمطالعه دقیقاً بیان شود. )

اولین سؤالی که در مورد رفتارهای نابهنجار افراد خصوصاً مشکلات رفتاری – ایذائی از جمله پرخاشگری مطرح می شود این است که علل پرخاشگری چیست ؟

نا هنجا ریهای اجتماعی از جمله عواملی است که بتدریج نظم اجتماعی را مختل می سازد. بنابراین شناخت میزان و علل ناهنجاریها در هر اجتماعی می تواند در تصحیح روند جامعه پذیری و نظم اجتماعی موثر باشد. تحقیقات متعدد نشان دهنده این است که عوامل مختلف فردی و اجتماعی در بروز ناهنجاریها موثرند. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: به نقش هنجارهای فرهنگی ,روابط اجتماعی,گروههای همسالان,دیگران مهم,زندگی در خیابان,و وقت گذراندن در سر کوچه و محله,

تضعیف کنترل اجتماعی غبر رسمی,ارزوهای بی حد و حصر,تعارضات والدین و فرزندان,ناسازگاری والدین,پایگاه اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی خانواده,سطح تحصیلات خانواده,دلبستگی جوانان به دوستان بزهکار خود,بیکاری و…

با توجه به این مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان ناهنجاریهای رفتاری نوجوانان در محیطهای اموزشی و غیر اموزشی بوده و نیز در پی شناخت ویژگیهای محیهای اجتماعی که نوجوانان با انها در ارتباط هستند,می باشد تا از این طریق به تبیین عوامل تاثیر گذار بر ناهنجاریهای اجتماعی دانش اموزان بپردازد.

از مطالعه و بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان منطقه و استفاده از نظریات صاحب نظران علوم اجتماعی و رورانشناسی و یافته های محققین می توان به عوامل شخصیتی، عوامل آموزشگاهی، عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی بعنوان علل پرخاشگری دانش آموزان منطقه دهدز نامبرد در زیر توضیحاتی در این خصوص بیان می شود.

الف: علل شخصیتی:

...دانلود...
لینک کمکی