رنگ آمیزی staining

...دانلود...

رنگ آمیزی staining

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

رنگ آمیزی , staining

به افتخار آقای رومانوسکی romanowskyرنگ رایت (wrigth-stian) ورنگ گیمسا (GIMSA-Stian) و.. بنام رنگهای رومانوسکی نامگذاری شدند.

رنگ رایت (wrigth-stian)

این رنگ دارای I – رنگینه های اسیدی مثل ائوزین و II- رنگینه های بازی یا قلیائی مثل متیلن بلو (آبی متیلن) میبا شد.

*به عنوان یک اصل یا ویژگی*

_اجزا وساختمانهای اسیدی سلولها رنگهای قلیائی را می پذیرند لذا این ساختمانها را بازوفیلیک

(قلیا دوست) دوستار مواد بازی گویند,مثل هسته سلول که در این رنگ آمیزی آبی رنگ میشود.

_اجزا وساختمانهائی که فقط رنگینه های اسیدی را بخود راه میدهند اسیدوفیلیک (اسید دوست) یا

ائوزینوفیلیک (ائوزین دوست) می نامند. این اجزا که در سیتو پلاسم بعضی سلولها قرار دارند با این رنگ آمیزی قرمز رنگ میشوند

_اجزاوساختمانهائی که ترکیبی ازدو رنگینه هم رنگینه اسیدی هم رنگینه بازی را به خود راه میدهند نوتروفیلیک (خنثی دوست) می نامند.

بهترین رنگ برای رنگ آمیزی گسترش خونی رنگ رایت و (رنگ رایت+ گیمسا) است.

رنگ آمیزی گیمسا با توجه مشکلات وعیوبی که برای آن ذکر میشود هنوز به عنوان رنگ آمیزی روتین ومعمول آزمایشگاهها از آن استفاده می شود.

...دانلود...
لینک کمکی