آزادی مطبوعات در سیستم اروپایی

...دانلود...

دسته: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 35 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

آزادی مطبوعات در سیستم اروپایی

مقدمه

آزادی بیان که آزادی تحصیل و اشاعه اطلاعات هر دو را شامل است نقش کلیدی در پیدایش و وجود نظامهای دموکراتیک نوین بر عهده دارد. طبق یک عبارت بسیار مکرر در رویه قضایی دادگاه اروپایی ح ب در مورد ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق شد که آزادی بیان را به رسمیت می شناسد، انتظارات هر فرد می باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر مکرراً بر اهمیت آزادی مطبوعات به عنوان جنبه ای از جنبه های حق آزادی بیان مصرح در ماده 10 کنوانسیون تأکید کرده است.

در این نوشتار، برای روشن تر شدن مفهوم و اهمیت آزادی بیان (مطبوعات) به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق فردی، بررسی آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در چهارچوبه بحث ساز و کارها و نهادهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر می پردازیم تا این حق بشری را در پیشرفته ترین و متکامل ترین سیستم منطقه ای حمایت لزح بشر بازشناسی کرده باشیم. جهت تعیین بهتر موضوع، 6 متغیر، ابراز نظر سیاسی در مطبوعات، انتشاش در امنیت ملی توسط مطبوعات، 3- انتشار مطالب مغایر با اخلاقیات جامعه و مقدسات مذهبی در مطبوعات، اهانت به دادگاه در مطبوعات، هتک حرمت افراد توسط مطبوعات، درج مطالب تنفر آمیز و تحقیرکننده خشونت در مطبوعات را در قالب تحلیل 6 پرونده قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، بررسی نموده ایم تا در مجموع تصویر و دیدگاهی کلی از حق آزادی مطبوعات و محدودیت های آن که بعنوان استثناء (و نه اصل) تلقی می شود، در سیستم اروپایی حقوق بشر بدست آید.

کلمات کلیدی:

آزادی بیان

آزادی مطبوعات

دیوان اروپایی حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه 1

1- ابزار نظر سیاسی در مطبوعات 3

پرونده لینگنز علیه اتریش 3

2- اغتشاش در امنیت ملی توسط مطبوعات 5

پرونده آنرور و گاردین علیه برتیانیا 5

3- انتشار مطالب مغایر با اخلاقیات جامعه و مقدسات مذهبی در مطبوعات 6

بررسی پرونده هندی سایر علیه بریتانیا 6

بررسی پرونده مولد و دیگران علیه سوئیس 7

4- اهانت به دادگاه در مطبوعات 8

پرونده ساندی تایمز علیه بریتانیا 8

بررسی پرونده بارفود علیه دانمارک 9

6- درج مطالب تنفر آمیز و تحقیقر کننده خشونت در مطبوعات 13

پرونده جرسیلر علیه دانمارک 13

...دانلود...
لینک کمکی