قوانین تیر و کمان IPC

...دانلود...

تحقیق در مورد قوانین تیر و کمان IPC

فورمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد 13 صحفه

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- مواد مسابقات تیر و کمان (Disciplines)

3- گروه بندی ها

4- کلاس های مسابقات

5- دورهای مسابقات (Rounds)

6- مسابقات و تورنومنت ها

7- مسابقات و کلاس های برنامه ریزی شده

8- مسابقات IPC

9- تأیید رسمی تورنومنت ها

10- رکوردهای جهانی و منطقه ای

11- رده بندی (Ranking)

12- سالن (محل برگزاری مسابقات)

13- مسؤلین مسابقات و بخش های کنترل کننده

1- مقدمه

این مجموعه در برگیرنده قوانینی است که برانجام مسابقات تیر و کمان مورد تصویب یا تأیید از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک و بخش تیر و کمان IPC نظارت و کنترل خواهد داشت.

1-1. مسابقات تیر و کمان IPC براساس قوانین فدراسیون بین المللی تیر و کمان (فیتا) و تغییرات و اصلاحات انجام گرفته ذیل برگزار خواهد شد.

2- مواد (رشته های) مسابقات:

1-2. مسابقات در ورزش تیر و کمان در مواد ذیل کلاس بندی می شوند: تیر و کمان در فضای باز (Outdoor Target Archery) ، تیر و کمان داخل سالن (Indoor Target Archery) ، تیر و کمان میدانی (در فضای میدان یا Field Archery که به صورت تجربی می باشد) ، تیر و کمان همراه با اسکی یا ki Archery/Arcathlon که به صورت تجربی و آزمایشی می باشد)

3- گروه بندی ها

1-3. ورزشکارانی که از انواع مختلف کمان استفاده می کنند، در گروه های جداگانه قرار گرفته و در مسابقات جداگانه به رقابت می پردازند.

2-3. IPC گروه بندی های ذیل را مورد تأیید قرار می دهد:

1-2-3. مسابقات تیر و کمان در فضای باز ( (Outdoor Target Archery:

گروه کمان ساده (Recurve) همراه با تجهیزات، همان گونه که در بند 1-3-7. قوانین فیتا مشخص شده است. گروه کمان کامپاوند همراه با تجهیزات، همان گونه که در بند 3-3-7 قوانین فیتا مشخص شده است.

2-2-3. مسابقات تیر و کمان داخل سالن ( (Indoor Target Archery) :

گروه کمان ساده (Recuvre) همراه با تجهیزات، همان گونه که در بند 1-3-8 قوانین فیتا مشخص شده است. گروه کمان کامپاوند همراه با تجهیزات همان گونه که در بند 2-3-8 قوانین فیتا مشخص شده است.

3-2-3- مسابقات تیر و کمان میدانی (Field Archery)

گروه کمان برهنه (Barebow) همراه با تجهیزات مربوطه طبق بند 3-3-9- قوانین فیتا (همچنین به بندهای 4-3-9 و 5-3-9 مراجعه نمایند، گروه کمان ساده همراه با تجهیزات مربوطه طبق بند 1-3-9 قوانین فیتا (همچنین به بند 4-3-9 قوانین فیتا مراجعه نمایید) .

درخصوص تیر و کمان همراه با اسکی (Ski Archery) ، گروه آزاد (open) همراه با تجهیزات مربوطه طبق بند 5-10 فیتا در نظر گرفته شده است.

4- کلاس های مسابقات

1-4. IPC کلاس های ذیل را به رسمیت می شناسد:

1-1-4. برای گروه کمان ساده زنان: کلاس 1 ARW (با کلاس فرعی C-1 ARW) کلاس 2 ARW- کلاس ARST (با کلاس فرعی ARST-C) .

برای گروه کمان ساده مردان: کلاس 1 ARW (با کلاس های فرعی C-1 ARW) . کلاس 2 ARW – کلاس ARST (همراه با کلاس فرعی ARST-C)

2-1-4. برای گروه های کمان مرکب و کمان برهنه (Barebow) : کلاس های آزاد زنان و مردان

5- دورهای مسابقه (Rounds)

1-5. دورهای مسابقات تیر و کمان در فضای باز (Outdoor)

1-1-5. دورهای مسابقات تیر و کمان در فضای باز را می توان با استفاده کمان های ساده و کامپاوند در گروه های جداگانه برگزار نمود.

2-1-5. در بازی های پارالمپیک، ورزشکاران تنها در گروه کمان ساده می توانند به رقابت بپردازند.

3-1-5. دور مسابقات فضای باز (Outdoor Target) فیتا، شامل 36 تیر برای هریک از مسافت های ذیل به ترتیب: 70، 60، 50، 30 متر برای زنان کلاس 1 ARW مردان، مسافت های 90، 70، 50 و 30 متر برای کلاس 2 ARW و ARST مردان یا به ترتیب در مسافت های: 30، 50، 60 و 70 متر برای زنان و کلاس 1 ARW مردان و مسافت های

30، 50، 70 و 90 متر برای کلاس های 2 ARW و ARST و کلاس های آزاد مردان می باشد.

4-1-5. دور مسابقات تیر و کمان فضای باز دوبل فیتا (Double FITA Outdoor Target) شامل دو دور (دو راند) تیراندازی متوالی FITA Outdoor Target می باشد.

5-1-5. راندالمپیک: در این راند مردان و زنان به صورت جداگانه تیراندازی می نمایند و شامل راند حذفی می باشد که در این راند 64 تیرانداز برتر در هر کلاس برطبق موقعیت شان در راند انتخابی گروه بندی می شوند. (به نمودار گروه بندی انفرادی راندالمپیک، قوانین فیتا، ضمیمه 8 مراجعه نمایید) .

این تیراندازان در یک سری مسابقات گروهی تیراندازی می نمایند و هر مسابقه شامل 3 نوبت تیراندازی می باشد که در هر نوبت شش عدد تیر در مدت 4 دقیقه در مسافت 70 متر روی سیبل 122 سانتی متری زده می شود. در راند نهایی هشت نفر تیرانداز برتر در هر کلاس، که از دور حذفی صعود کرده اند در یک سری مسابقات انفرادی به رقابت می پردازند و هر مسابقه شامل 4 نوبت تیراندازی است که در هر نوبت سه عدد تیر در فاصله 70 متری روی سیبل 122 سانتی متری زده می شود که نهایتا به مسابقه Gold Medal (مدال طلا) ختم می شود. تیراندازان باید به نوبت هر بار و در مدت زمان 40 ثانیه یک تیر رها نمایند.

در راند مسابقات حذفی تیمی، 16 تیم برتر که هرکدام شامل 3 نفر تیرانداز (16 تیم زنان و 16 تیم مردان) برطبق موقعیت شان که با محاسبه کل امتیازشان در راند انتخابی مشخص شده، گروه بندی می شوند (به نمودار گروه بندی مسابقات راند تیمی المپیک مراجعه نمایید) و سپس به طور همزمان در یک سری مسابقات تیراندازی می نمایند که هر مسابقه شامل 3 نوبت تیراندازی می باشد که در هر نوبت 9 عدد تیر در مدت 3 دقیقه در فاصله 70 متری روی سیبل 122 سانتی متری زده می شود. در راند نهایی مسابقات تیمی، 4 تیم برتر زنان و 4 تیم برتر مردان که از راند حذفی صعود کرده اند، در یک سری مسابقات انفرادی تیراندازی می کنند که هریک از این مسابقات شامل 3 نوبت تیراندازی است که در هر نوبت 9 عدد تیر در مدت 3 دقیقه در فاصله 70 متری روی سیبل 122 سانتی متری زده می شود که در نهایت منجر به انجام مسابقه کسب مدال طلا می شود.

6-1-5. راند 70 متری فیتا شامل 72 تیر می باشد که در فاصله 70 متری روی سیبل 122 سانتی متری زده می شود.

7-1-5. راند نیمه فیتا (Half FITA Round) شامل 18 تیر می باشد که از هریک فواصل مربوط به راند مسابقات فضای باز فیتا (FITA Outdoor Target Round) زده می شود.

8-1-5. راند 900 فیتا که شامل 30 عدد تیر می باشد که از هریک از فواصل ذیل روی سیبل 122 سانتی متری زده می شود: 60، 50، 40 متری برای تمامی کلاس ها 9-1-5. راند استاندارد فیتا (که به راند Short Metric نیز شناخته می شود) شامل 36 عدد تیر در فاصله 50 متری و 36 عدد تیر در فاصله 30 متری در فضای باز در نوبت های سه تیری روی سیبل های 10 قسمتی با قطر 122 سانتی متر در هر دو فواصل 50 و 30 متری زده می شود.

10-1-5. راند تیراندازی آسان (Faciliated Round) که ویژه کلاس های فرعی C-1 ARW و ARST-C می باشد، شامل 36 عدد تیر روی سیبل های 10 قسمتی با قطر 80 سانتی متر در فاصله 25 متری و 36 عدد تیر روی سیبل های 10 قسمتی با قطر 60 سانتی متر در فاصله 18 متری در فضای باز و در نوبت های 3 تیری (یعنی در هر نوبت 3 تیر زده می شود) می باشد.

11-1-5. راند دوبله آسان (Faciliated Double Round) که ویژه کلاس های فرعی C-1 ARW و ARST-C می باشد، شامل 36 × 2 تیر (دو مرحله تیراندازی که در هر مرحله 36 عدد تیر زده می شود) ، روی سیبل های 10 قسمتی با قطر 80 سانتی متر در فاصله 25 متری و 36 × 2 عدد تیر روی سیبل های ده قسمتی با قطر 60 سانتی متر در فاصله 18 متری در فضای باز و در نوبت های 3 تیری (تیمی در هر نوبت 3 تیر) می باشد.

2-5. راندهای تیراندازی در داخل سالن (Indoor Target Round)

1-2-5. مسابقات راندهای تیراندازی داخل سالن IPC را می توان با استفاده از کمان های گروه ساده و کامپاوند در گروه های جداگانه انجام داد.

2-2-5. راند 25 متری داخل سالن فیتا شامل 60 عدد تیر روی سیبل های دارای قطر 60 سانتی متر برای تمامی کلاس می باشد.

3-2-5. راند 18 متری داخل سالن فیتا شامل 60 عدد تیر روی سیبل های دارای قطر 40 سانتی متر یا سیبل 3 قسمتی (صفحه های دارای 3 سیبل) ، برای تمامی کلاس ها می باشد.

راند مرکب (Combind) داخل سالن فیتا شامل دو راند فوق می باشد که به ترتیب و پشت سرهم انجام می شود.

5-2-5. راند المپیک داخل سالن: در این راند تیرها کلا روی سیبل های سه تایی (3 صفحه ای) دارای قطر 40 سانتی متر زده می شود و شامل راندهای ذیل می شود:

راند حذفی: در این راند 32 ورزشکار برتر در هر کلاس برطبق موقعیت شان در راند انتخابی گروه بندی می شوند (به نمودار گروه بندی انفرادی راند المپیک داخل سالن مراجعه نمایید) . این تیراندازان در یک سری از مسابقات تیراندازی می نمایند که هریک از این مسابقات شامل 6 نوبت تیراندازی است که در هر نوبت 3 عدد تیر در مدت 2 دقیقه در فاصله 18 متری زده می شود.

راند نهایی: در این راند 8 تیر انداز برتر در هر کلاس که از راند حذفی صعود کرده اند، در یک سری از مسابقات انفرادی به تیراندازی می پردازند که هر مسابقه شامل چهار نوبت تیراندازی می باشد که در هر نوبت 3 تیر در فلاصله 18 متری زده می شود و نهایتا به مسابقه کسب مدال طلا منجر می شود. تیراندازان باید در هر بار به نوبت، در هر 40 ثانیه یک تیر رها نمایند.

راند حذفی تیمی:

در این راند 16 تیم برتر که هرکدام شامل 3 نفر تیرانداز می باشند (16 تیم زنان و 16 تیم برتر مردان) برطبق موقعیت شان که براساس کل امتیاز به دست آمده در راند انتخابی مشخص شده، گروه بندی می شوند (به نمودار گروه بندی راند تیمی المپیک مراجعه نمایید) و سپس به طور همزمان در یک سری از مسابقات به تیراندازی می پردازند که هریک از این مسابقه ها شامل 3 نوبت تیراندازی و در هر نوبت 9 تیر می شود که در مدت 3 دقیقه از فاصله 18 متری زده می شود.

راند نهایی تیمی: در این راند چهار تیم زنان و چهار تیم برتر مردان که از راند حذفی صعود کرده اند، در یک سری مسابقات انفرادی به رقابت می پردازند که هریک از این مسابقات شامل 3 نوبت تیراندازی و در هر نوبت شامل 9 تیر در مدت 3 دقیقه از فاصله 18 متری می شود که نهایتا منجر به مسابقه کسب مدال طلا می گردد.

6-2-5. راند مسابقه دوئل (Duel Match Round)

در این راند مجموعا تیرها روی سیبل های سه تایی (سه صفحه ای) عمودی با قطر 40 سانتی متر زده می شود (به فصل 2-11 قوانین فیتا مراجعه نمایید) .

7-2-5. راند مسابقات آسان داخل سالن در فاصله 25 متری:

این راند شامل زدن 60 عدد تیر به طرف سیبل های دارای قطر 80 سانتی متر است و ویژه کلاس های فرعی ARW 1- C و ARST-C می باشد.

8-2-5. راند مسابقات آسان داخل سالن در فاصله 18 متری:

این راند شامل زدن 60 عدد تیر به طرف سیبل های دارای قطر 60 سانتی متر می باشد که ویژه کلاس های فرعی ARST-C و C-1 ARW می باشد.

9-2-5. راند مسابقات آسان مرکب (ترکیبی) :

این راند شامل هر دو راند بالایی می باشد که به ترتیب پس از یکدیگر انجام می شوند.

6- مسابقات و تورنومنت ها (Events and Tournaments)

1-6. یک مسابقه که برای آن لیست نتایج جداگانه و جوایز و یا عناوین جداگانه (مجزا) داده می شود، یک مسابقه (event) نام دارد.

2-6. در گروه کمان ساده (Recuvre) کلاس های 2 ARW و ARST برای مسابقه تیمی آزاد با همدیگر گروه بندی می شوند (یعنی در یک گروه قرار می گیرند) .

به هنگام تیراندازی در مسافت های یکسان، همچنین تیراندازان کلاس 1 ARW نیز می توانند در مسابقه تیمی آزاد شرکت نمایند، در غیر این صورت یک مسابقه تیمی ویژه کلاس 1 ARW به طور جداگانه برگزار می گردد.

3-6. در راندهای داخل سالن، کلاس های 2 ARW و ARST به همراه یکدیگر برای مسابقات انفرادی در یک کلاس آزاد قرار می گیرند.

4-6. یک تورنومنت عبارت از برگزاری یک مسابقه است که این مسابقه شامل یک یا چند event (طبق بند 1-6) می شود.

درصورتی که تورنومنت ها شامل مسابقاتی (events) متعلق به بیشتر از یک ماده مسابقه (discipline) ، همان گونه در بالا مشخص گردید، باشند، در این صورت برنامه تورنومنت براساس توالی و ترتیبی که در آن مواد مسابقه (رشته های مسابقه) فهرست بندی شده اند، دنبال می شود.

5-6. هیچ ورزشکاری به غیر از آن دسته از ورزشکارانی که عضو یک انجمن وابسته (عضو) IPC می باشند، نمی تواند در تورنومنت های مورد تأیید IPC شرکت نماید 0 یعنی تنها ورزشکاران وابسته به انجمن های عضو IPC حق شرکت در تورنومنت های مورد تأیید IPC را دارند.

7- مسابقات و کلاس های برنامه ریزی شده

1-7. برای گروه کمان ساده (Recuvre)

– مسابقه انفرادی مردان، کلاس 1 ARW

– مسابقه انفرادی مردان، کلاس 2 ARW

– مسابقه انفرادی مردان، کلاس ARST

– مسابقه انفرادی زنان کلاس 1 ARW

— مسابقه انفرادی زنان، کلاس 2 ARW

– مسابقه انفرادی زنان، کلاس ARST

– مسابقه انفرادی مردان کلاس C-1 ARW

– مسابقه انفرادی مردان کلاس ARST-C

– مسابقه انفرادی زنان کلاس C-1 ARW

– مسابقه انفرادی زنان کلاس ARST-C

– مسابقات تیمی مردان کلاس 1 ARW 0 (فقط برای راند فیتا و راند دوبل فیتا)

– مسابقات تیمی آزاد مردان

– مسابقات تیمی آزاد زنان

2-7. برای گروه کمان کامپاوند و کمان برهنه (bare)

– مسابقه انفرادی آزاد مردان

– مسابقه انفرادی آزاد زنان

– مسابقه تیمی آزاد مردان

– مسابقه تیمی آزاد مردان

– مسابقه تیمی آزاد زنان

8- مسابقات IPC (events)

1-8. تنها تورنومنتی که شامل یک یا چند مورد از مسابقات (events) ذیل باشد، همان گونه که در بند مربوطه در قوانین تیراندازی به تفضیل بیان شد، می تواند از تأییدیه رسمی IPC برخوردار شود.

2-8. در رشته (ماده) تیر و کمان در فضای باز (Outdoor) ، برای هر دو گروه کمان های ساده و کامپاوند برای کلاس های زنان و مردان مسابقات ذیل انجام می شود.

– راند مسابقه در فضای باز فیتا (FITA Outdoor Target Round)

– راند مسابقه در فضای باز فیتا برای تیم ها (به صورت تیمی)

– راند دوبل فیتا در فضای باز

– راند دوبل فیتا در فضای باز برای تیم ها (به صورت تیمی)

– راند 70 متری فیتا

– راند 70 متری فیتا برای تیم ها (به صورت تیمی)

– راند المپیک

– راند تیمی المپیک

– راند استاندارد فیتا (با فاصله کوتاه یا Short Metric)

– راند استاندارد فیتا با فاصله کوتاه یا Short Metric برای تیم ها (به صورت تیمی)

– راند تیراندازی آسان (Facilicated Round)

– راند تیراندازی آسان (Facilicated Round) برای تیم ها (به صورت تیمی)

– راند دوبل تیراندازی آسان (Facilicated Round)

– راند دوبل تیراندازی آسان (Facilicated Round) برای تیم ها (به صورت تیمی) .

در رشته تیر و کمان داخل سالن برای هر دو گروه کمان ساده و کامپاوند برای کلاس های زنان مردان، راندهای ذیل انجام می شود:

– راند 25 متری داخل سالن فیتا

– راند 18 متری داخل سالن فیتا

– راند مرکب داخل سالن فیتا

– راند المپیک داخل سالن

– راند تیمی المپیک داخل سالن

– راند 25 متری آسان (Faciliated) داخل سالن

– راند 18 متری تیراندازی آسان (Faciliated) داخل سالن

– راند مرکب تیراندازی آسان (Faciliated) داخل سالن

در رشته تیر و کمان میدانی (Field Archery) برای گروه های کمان برهنه، ساده و کامپاوند، در کلاس های زنان و مردان، مسابقه ذیل انجام می شود.

– راند میدانی فیتا (FITA Field Round)

9- تأیید رسمی تورنومنت ها

1-9. مراحل

1-1-9. IPC نسبت به تأیید رسمی تورنومنت هایی که با یک یا چند مورد از اهداف ذیل برگزار می شوند، اقدام می نماید.

– مسابقات برای کسب عناوین جهانی (مسابقات قهرمانی جهانی) .

– مسابقات برای کسب عناوین منطقه ای (مسابقات قهرمانی قاره ای یا منطقه ای) .

– مسابقات برای کسب عناوین پارالمپیک (تورنومنت تیر و کمان پارالمپیک) .

– ثبت رکوردهای جهانی و لیست رده بندی.

– قرارگرفتن در تقویم رسمی مربوط به مسابقات مهم بین المللی تیر و کمان

– دریافت مجوز حضور در بازی های پارالمپیک (مسابقات انتخابی پارالمپیک)

2-1-9. قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مسابقات قهرمانی IPC جداگانه بیان خواهد شد.

3-1-9. به منظور کسب تأییدیه رسمی، تورنومنت ها باید با استانداردهای برگزاری مشخص شده در بندهای ذیل برای هریک از انواع تأییدیه ها منطبق بوده و آنها را رعایت نمایند:

– ثبت نام در IPC و FITA

– اعلام و یا ارسال دعوتنامه ها

– شرکت ورزشکاران از دیگر انجمن های عضو

– ترتیب تیراندازی (سیبل /لیست گروه)

– داوری.

– انتشار نتایج.

4-1-9. انجمن های عضو که مایل به اخذ تأییدیه رسمی IPC برای یک تورنومنت می باشند، باید این درخواست خود را به صورت کتبی به همراه شرایط برگزاری تورنومنت، نام تورنومنت، تعداد مسابقاتی که در این تورنومنت برگزار خواهد شد، مشخصات کامل جغرافیایی محل برگزاری (شهر یا استان) آزاد بودن تورنومنت و امکان شرکت افراد و یا تیم های دیگر از انجمن های عضو IPC، را به کمیته اجرای مجمع عمومی تیر و کمان (SAEC) IPC اعلام نمایند.

5-1-9. تغییرات در اطلاعات درخواستی فوق تنها در صورتی توسط دبیر پذیرفته می شود که حداقل 30 روز قبل از اولین روز مسابقه اعلام شده باشد.

2-9. انواع مسابقات

1-2-9. مسابقات رسمی

مسابقات رسمی IPC شامل موارد ذیل می شوند:

– مسابقات برای کسب عناوین پارالمپیک (تورنومنت تیر و کمان پارالمپیک)

– مسابقات برای کسب عناوین جهانی (مسابقات قهرمانی جهانی)

2-2-9. مسابقات مصوب و مورد تأیید:

1-2-2-9. مسابقات مصوب (Sanction) ، مسابقات چند معلولیتی تیر و کمان IPC هستند که از عنوان (موقعیت) یک مسابقه رسمی IPC برخوردار نیستند.

2-2-2-9. مسابقات مورد تصویب (مصوب) IPC شامل موارد ذیل می شوند:

مسابقات قهرمانی چند معلولیتی منطقه ای – بازی های چند معلولیتی منطقه ای – مسابقات قهرمانی و بازی های IOSD، تورنومنت های بین المللی که در آنها بیشتر از 4 کشور شرکت می کنند.

3-2-2-9. مسابقات مصوب IPC در تقویم رسمی IPC و تقویم تیر و کمان IPC گنجانده می شوند و نتایج و رکوردهای به دست آمده در این مسابقات، مورد تأیید و قابل الحاق در لیست رده بندی می باشد.

3-2-9. مسابقات مورد تایید (Approved) IPC

1-3-2-9. مسابقات مورد تأیید IPC عبارتند از مسابقات چند معلولیتی تیر و کمان IPC که با مجوز IPC برگزارمی شوند و در تقویم رسمی IPC و یا تقویم تیر و کمان IPC گنجانده می شوند.

2-3-2-9. رکوردها و رده بندی جهانی را می توان برطبق درخواست مربوط، چک لیست و پرداخت حق تاییدیه، مورد تأیید قرار داد.

3-3-2-9. در هر سال، هر کشور می تواند از دبیر تیر و کمان IPC درخواست تأیید رسمی یک مسابقه را بدون پرداخت هیچ گونه حق تأییدیه، برای یک دور مسابقه فضای باز، یک دور مسابقه داخل سالن و یک دور مسابقه قهرمانی ملی تیر و کمان میدانی (Field) را بنماید.

4-2-9. مسابقات فیتا (فدراسیون بین المللی تیر و کمان)

1-4-2-9. ورزشکاران IPC باید در تورنومنت های فیتا برطبق قوانین مربوط به تجهیزات مجاز برای استفاده در این تورنومنت ها که در بخش قوانین کلاس بندی مشخص شده، شرکت نمایند.

2-4-2-9. داوران فیتا مجازند تا تجهیزات تیراندازان معلول را که مورد تایید IPC قرار گرفته اند را کنترل نمایند.

3-4-2-9. به منظور رقابت در تورنومنت های فیتا با تجهیزات ویژه که در بخش کلاس بندی مشخص شده، تیراندازان IPC باید در صورت درخواست، یک کارت کلاس بندی معتبر ارائه نمایند.

4-4-2-9. مسابقات فیتا که با بندهای 3-5، 4-5 و 7-6 فیتا (FITA Star) مطابقت دارند، همچنین برای تأیید رکوردها و گنجاندن آنها در لیست رده بندی معتبر خواهند بود.

10- رکوردهای جهانی و منطقه ای

1-10. یک رکورد هنگامی به دست می آید که نمره کسب شده حداقل یک امتیاز بالاتر از رکورد فعلی باشد.

2-10. برای مسابقات تیر و کمان در فضای باز (Outdoor) برای زنان و مردان برای هر کلاس در گروههای کمان ساده و مرکب (کامپاوند) رکوردهای ذیل اعلام می گردد:

– راند انفرادی فیتا (144 تیر)

-90 متر انفرادی (36 تیر – کلاس 2 W مردان و ST مردان)

-70 متر انفرادی (36 تیر)

-60 متر انفرادی (36 تیر – زنان و 1 W مردان) ، 50 متر انفرادی (36 تیر)

-30 متر انفرادی (36 تیر)

– راند تیمی فیتا (144 × 3 تیر)

– راند 70 متر انفرادی (72 تیر)

– مسابقه راند انفرادی المپیک (18 تیر)

– مسابقه فینال راند انفرادی المپیک (12 تیر)

– مسابقات فینال راند انفرادی المپیک (12 × 3 تیر)

– راند 70 متری تیمی (72 × 3 تیر)

– مسابقه راند تیمی المپیک (27 تیر)

– مسابقات فینال راند تیمی المپیک (27 × 2 تیر)

1-2-10. برای کلاس های فرعی C-1 ARW و ARST-C:

-25 متر انفرادی (36 تیر)

-18 متر انفرادی (36 تیر)

– راند تیراندازی آسان انفرادی (Faciliated) (72 تیر)

– راند تیراندازی آسان دوبل انفرادی (144 تیر)

– راند تیراندازی آسان تیمی (72 × 3 تیر)

– راند تیراندازی آسان دوبل تیمی (144 × 3 تیر)

3-10. برای مسابقات تیر و کمان داخل سالن، برای زنان و مردان در هر کلاس اصلی و کلاس فرعی در گروههای کمان ساده و کامپاوند، رکوردهای ذیل در نظر گرفته می شود:

-18 متر انفرادی (60 تیر)

– مسابقه راند المپیک داخل سالن انفرادی (18 تیر)

– مسابقه فینال راند المپیک داخل سالن انفرادی (12 تیر)

– فینال کلی راندالمپیک انفرادی داخل سالن (36 تیر)

-25 متر انفرادی (60 تیر)

– مسابقه راند تیمی المپیک داخل سالن (27 تیر)

– مسابقه کلی (اصلی) راند تیمی المپیک داخل سالن (27 × 2 تیر)

4-10. رکود منوط به تأیید از سوی کمیته اجرایی مجمع عمومی تیر و کمان IPC می باشد.

5-10. امتیازات کسب شده در مسابقات قهرمانی جهانی و بازی های پارالمپیک باید از سوی دبیرخانه تیر و کمان IPC به کمیته اجرایی مجمع عمومی تیر و کمان IPC ارائه شود.

6-10. امتیازات به دست آمده در دیگر تورنومنت ها باید تا ظرف 30 روز بعد از برگزاری تورنومنت مربوطه توسط کشور عضو IPC که ورزشکار مورد نظر متعلق به آن کشور می باشد، به همراه لیست نتایج تورنومنت و اظهار نامه ای حاوی نام، توضیحات، مکان، تاریخ برگزاری تورنومنت و تأییدیه ای مبنی بر برگزاری تورنومنت طبق قوانین IPC و فیتا و نیز تأییدیه ای که نشان دهد ورزشکار مورد نظر در زمان کسب امتیازات ارسالی عضو کشور عضو IPC بوده است، برای دبیرخانه تیر و کمان ارسال شود. نام، ملیت، جنسیت و کلاس ورزشکار، جزئیات رکوردهای به دست آمده باید به همراه برگه خلاصه نتایج و کارت اصلی امتیازات یا یک کپی معتبر که کسب امتیازات مورد ادعای ورزشکار را تذیید نماید باید برای دبیرخانه IPC ارسال شود.

7-10. جزئیات رکوردهای جدید باید از سوی دبیرخانه تیر و کمان IPC برای کلیه کشورهای عضو IPC ارسال شود.

11- رده بندی

1-11. دبیر تیر و کمان IPC نسبت به نگهداری رده بندی سالانه برطبق نتایج مسابقات قهرمانی جهانی، مسابقات قهرمانی منطقه ای، بازی های پارالمپیک، مسابقات مصوب و مورد تایید 24 ماه گذشته اقدام می نماید.

2-11. هر انجمن عضو IPC باید تا 60 روز بعد از پایان سال، یک نسخه از لیست رده بندی تیراندازان خود را به همراه نام، جنسیت، گروه، کلاس بندی، امتیاز، نام تورنومنت، مکان و تاریخ کسب امتیاز برای هر ورزشکار و در صورت نیاز لیست نتایج مسابقات مربوط را (برای دبیر تیر و کمان IPC) ارسال نماید. (این مورد تنها برای مسابقات مورد تأیید IPC و تورنومنت STAR FITAفیتا صدق می کند) .

3-11. لیست رده بندی IPC را می توان برای تعیین ورودی ها 0 سهمیه ها) در مسابقات قهرمانی و بازی های پارالمپیک مورد استفاده قرار داد.

12- محل برگزاری مسابقات 0 سالن مسابقات

1-12. سالن های مسابقه، تمرین و آموزش از کلیه تجهیزات لازم و شرایط مناسبی برخوردار خواهند بود.

2-12. تیراندازان ویلچری باید خود قادر به رفتن از طریق در ورودی به خط ا

...دانلود...
لینک کمکی