آماده سازی روانی ورزشکاران

...دانلود...

آماده سازی روانی ورزشکاران

فایل بصورت پاورپوینت در 45 صفحه می باشد

پیشرفت اخیر در فیزیولوژی روانی نشان می دهد که تمرین بدنی جریان خون مغز، میزان نوراپی نفرین و دوپامین را افزایش می دهد. و منجر به تغییرات پایدار در مغز می گردد.

که ااین روند بر بهبود اکسیژن مغز و برخی دیگر بر بهبود حافظه نقش دارند.

لندروز -ارزنت 2000 بنا به مکانیزم تحریک عصبی شرکت در برنامه ها ی ورزشی تغییرات ناشی از سالمندی مانندکمتر ساخته شدن میانجی های عصبی، تغییرات ساختاری عصب ها و کاهش کارکرد دستگاه عصبی مرکزی را تقلیل می دهد.

...دانلود...
لینک کمکی