تحقیق استاندارد حسابداری شماره 3

...دانلود...

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

استاندارد حسابداری شماره 3

درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری شماره 3

درآمد عملیاتی

فهرست مندرجات

شماره بند

مقدمه

2 – 1

دامنه کاربرد

7 – 3

تعاریف

9 – 8

اندازه گیری درآمد عملیاتی

13 – 10

تشخیص معامله

14

فروش کالا

20 – 15

ارائه خدمات

28 – 21

سود تضمین شده ، درآمد حق امتیاز و سود سهام

33 – 29

افشا

35 – 34

تاریخ اجرا

36

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری

37

پیوست : نمونه هایی از موارد شناخت درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری شماره 3

درآمد عملیاتی

این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری “ مطالعه و بکارگرفته شود.

مقدمه

1. بنابر تعریف ارائه شده در فصل سوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ، درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود. مفهوم درآمد، هر دو گروه ” درآمد عملیاتی “ و ” درآمد غیرعملیاتی“ را در برمی گیرد. درآمد عملیاتی عبارت از درآمدی است که از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل می گردد و با عناوین مختلفی از قبیل فروش ، حق الزحمه ،

...دانلود...
لینک کمکی