تحقیق بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش آموزان

...دانلود...

تحقیق بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش آموزان

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

چکیده:

منظور از رشد اجتماعی، ساخت فرد در روابط اجتماعی است به طوریکه با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد. وقتی فردی را اجتماعی می خوانند که نه تنها با دیگران است، بلکه با آنان همکاری می کند. به بیان دیگر اجتماعی شدن به یادگیری گفته می شود که سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی را به دنبال داشته باشد. از عواملی که می تواند در رشد اجتماعی فرد مؤثر بوده، خانواده و شیوه های تربیتی فرزندان است و علاوه بر آن عامل هوش نیز می تواند با رشد اجتماعی در ارتباط باشد. هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است. آزمودنیهای این پژوهش 400 دانش آموز دختر دوره دبیرستان ناحیه دو شهر رشت هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعی 27 سؤالی آلیس واتیزمن، پرسشنامه 30 سؤالی دایانا باوم ریند برای شیوه های فرزند پروری و تست ریون برای هوش می باشد. به منظور بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و توصیف داده ها از روش های استنباطی تحلیل رگرسیون همزمان و روش ضریب همبستگی استفاده شده است. تحلیل نتایج نشان داد که بین متغیر شیوه تربیتی آزادمنش و هوش با رشد اجتماعی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است.

...دانلود...
لینک کمکی