نقش تغذیه در یادگیری

...دانلود...

تحقیق در مورد نقش تغذیه در یادگیری

دسته بندی: وورد

نوع فایل: .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 17 صفحه

قسمتی از متن. doc:

نقش تغذیه در یادگیری

باپیشرفت علم ودانش بشری وگسترش جوامع شهری شیوه زندگی وعادات مردم نیز دستخوش تغییر وتحول گردیده است ویکی ازمواردمهم که ازتغیرمصون نمانده است عادات غذایی وذائقه افرادمی باشد. باگسترش علم ودانش بشری وتوسعه شهرنشینی درکشورمان باعث شده است ازعادات وجیره های غذایی اصیل وسنتی فاصله بگیریم وبسوی غذاهای آماده کنسروشده روبیاوریم. درسفره های ایرانی غذاهایی چون آبگوشت، آش، ترخینه و…جای خودرابه انواع پیتزا، سوسیس و…داده است یکی دیگرازدلایل تغییر وتحول درسفره های ایرانی افزایش سطح توقعات مردم ومشکلات اقتصادی باعث شده است که زنان نیزدراقتصادخانواده نقش داشته باشند وهمانندمردان دربیرون ازخانه به کاروفعالیت مشغول باشند ودیگرفرصتی برای طبخ غذانداشته باشندومجبورمی شوندبدلیل خستگی ناشی ازکارونبودزمان کافی به غذاهای آماده نظیر انواع کنسروها وپیتزا و… روی بیاورند. یکی دیگرازتغییرات مهمی که درذائقه افرادایجادشده تمایل افرادبه استفاده ازغذاهای سرخ شده درروغن می باشدکه علاوه برازدست دادن بعضی خواص وسرخ شدن در روغن باعث بروزانواع بیماریهای قلبی عروقی و… می گرددانواع نوشیدنی های صنعتی جای خودرادرسفره ووعدهای غذایی مردم بازکرده اندکه این موادجدای ازعامل زمینه سازبرای چاقی، موادافزودنی مختلفی که به آنهاافزوده می شوند ممکن است اازبدن دفع نشوندودرقسمتهایی ازبدن چون کبدذخیره شوند ودراثرمصرف طولانی مدت باعث بروزمشکلات کبدی وپوکی استخوان گردند. صنعتی شدن برغذای میان وعده ای دانش آموزان هم تاثیر گذاربوده است وآنها هم بجای مصرف موادغذایی چون نخودچی کشمش، نان وپنیر، و… روی به مصرف موادی چون پفک، چیپس، لواشک، تمر و…آورده اند. تغذیه: فرایندی که طی آن غذاتهیه وتامین می شودو واردبدن شده وپس ازعمل متابولیسم بروی آن مورداستفاده سلولها قرارمی گیرد. سوءتغذیه: بهم خوردن تعادل بین ورودموادمغذی به بدن ومصرف موادمغذی دربدن ایجادمی شود. موادغذائی: هرماده جامدیامایعی که بتواندنیازهای تغذیه بدن رامرتفع کندتهیه غذابه عواملی چون دسترسی فیزیکی به غذا-توانایی خرید-آگاهی ازپخت غذا-تقسیم غذادرخانواده-بهداشت موادخوراکی و…بستگی داردوغذاممکن است ازطریق دهان-ورید-زیرجلد واردبدن شده ودرنتیجه فعل وانفعالاتی جذب می گردند. نکته قابل تامل: دربعضی ازنقاط کشوردرمناطق روستائی وعشایری تقسیم غذادرخانواربه این صورت است که اول پدرخانواده کنارسفره می نشیندوغذا می خوردبعدفرزندان پسرودرآخرباقیمانده غذارامادرخانواده ودختران استفاده می کنند که این خودباعث انواع سوءتغذیه وبیماری دراین گروه می گردد. موادمغذی به دودسته تقسیم می شوند: 1-موادمغذی ضروری: موادی هستند که بدن قادربه ساختن آنهانمی باشد وحتماًبایدواردبدن شوندمثل اغلب ویتامینها، بعضی اسیدآمینه ها و… 2-موادمغذی غیرضروری: بعضی موادغذائی رابدن ازمواددیگر می سازدمثل بعضی ویتامینها (ویتامینK) و…عادات غذائی: به مجموعه آداب ورسوم وسنن وقواعدی است که درنحوه انتخاب، تهیه، توزیع ونگهداری ومصرف غذا استعوامل موثربرعادات غذائی: عوامل ژنتیکی-فرهنگی-مذهبی-سیاسی-اقتصادی تاریخچه تهیه سوسیس کالباس درایرانسابقه تهیه سوسیس وکالباس درایران ازسال 1307 هجری شمسی دربندرانزلی توسط فردی روسی شروع شد. سوسیس وکالباس یکی ازفرآورده های غیربومی وغیرسنتی درکشورماست وماده اولیه ومهم آن گوشت قرمزمی باشدودرکنارآن موادی چون آرد. سویا. شیرخشک. کازئین. نشاسته. گلوتن. وانواع چاشنی مثل: زنجبیل-دارچین-سیر- زیره سیاه و.. وموادنگهدارنده چون: پلی فسفاتها-نیتراتها-نیتریتها و… استفاده می شود. دربرخی موارد ممکن است بدلیل عدم نظارت کافی ومستمرازمواداولیه خوب وسالم استفاده نکنند مشکل دوم مربوط به همین افزودنیهامی باشندهرماده افزودنی بایدشرایط ذیل راداشته باشد: 1-قابلیت جذب آسان راداشته باشند 2-رنگش مناسب باشد 3-ازلحاظ طعم ومزه مرغوب وپسندیده باشند 4-ضرروزیانی برای بدن نداشته باشند. موادنگهدارندهموادنگهدارنده موادی هستندکه ازتغییرات نامطلوب موادغذایی جلوگیری می نمایندوقادربه خنثی کردن حالت اسیدی موادغذایی فاسدشونده هستندمصرف بیش ازحدآنهانیزمضربوده که بایدمصرف تحت کنترل ونظارت باشدکه این موادبه سه گروه تقسیم می شوند: 1-موادنگهدارنده آلی وشیرین: مثل اسیدسالسیلیک-اسیدسینالیک-آلدئیدفرمیک- اسیدپیروپیوئیک و…

...دانلود...
لینک کمکی